Kategori arşivi: 59-60.Mu’îd

Mu’îd

MÜBDİ(el-Mübdî)/MUİD(el-Mu’îd)  (59,60)

Varlıkları ilk yaratan  Ölümden sonra tekrar yaratan

Kur’an-ı Kerim’de: “Mübdî” ismi mübdî olarak geçmez. Yarattı ve yaratır manâsında fiil olarak 11 defa geçer.

 

1)         Yaratma kavramı ile alâkalı:Yunus 4 / Enbiyâ 104 / Ankebût 19-20 / Secde7

 

2)         “De ki : Allah’a ortak koştuklarınız arasında birini yok iken ilk defa yaratacak , onu ölümünden sonra hayata yeniden döndürecek var mı?” Sorusu Yunus 34 / Neml 64. Âyetlerinde sorulurken, esasen böyle bir sorunun cevabı Allah’dır.

 

3)         “Bilin ki O, kâinatı yok iken ilk olarak yaratan; ölümden sonra da hayatı geri getirendir.”yukarıdaki sorunun cevabıdır. Bürûc 13 / Yunus 34 / Rûm 11,27 / Enbiyâ 104.

 

“Mu’îd” ismi de, mu’îd olarak geçmez. “iade eder, iade ederiz” anlamına gelen fiil halinde 11 defa geçer.

 

Mübdî, mucid manâsınadır. Fakat icad,kendisinden önce benzeri bir icad bulunmadığı zaman ibdâ adını alır. Bu manâda mübdî ve mucid yaratan manâsınadır. Mübdî daha önce benzer bir yaratma olmadan yaratıştır. Mucid ise daha evvelden bir benzeri olarak yaratıştır. Eğer daha önceden icadın benzeri varsa, bu ikinci yaratışa iade denir. İadeyi yapana da Muid denir.

 

Allah’ın insanları hiç yoktan yaratması Mübdî ismindendir. Sonra da onları iade etmesi, yani ölümden sonra tekrar diriltmesi ise Muîd ismi iledir.

 

“Bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz, ona insanların arasında yürüyeceği bir nûr verdiğimiz kimse; içinden çıkamaz halde karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu hiç? Kâfirlerin yapmakta olduğu şeyler kendilerine öyle süslü göründü.”                                                         En’âm 122

 

“Sizi Allah yarattı. Sizi yine O öldürecek……”                                                              Nahl 70

 

“ Dediler ki: (Biz bir sürü kemik, kırıntı ve döküntü halinde bir toprak olduğumuz vakit mi, hakikat biz mi yeni bir yaradılışla diriltileceğiz?.” İsrâ  49

 

“Söyle: ( Gerek bir taş gibi çetin, gerek bir demir gibi kuvvetli olun; yahut göğüslerinizde büyüyen her hangi bir halk olun, mutlaka diriltileceksiniz). (O halde bizi kim dirilterek geri çevirecek?) diyecekler. Sen de, de ki: (Sizi ilk defa yaratmış olan kudret sahibi diriltecektir). O vakit sana başlarını sallayacaklar da, (ne vakit o?) diyecekler. Söyle ki (yakın olması me’muldür)” İsrâ 50,51

 

“ Sizi ondan yarattık. Sizi yine ona döndüreceğiz. Ba’s zamanında da sizi bir kere daha ondan çıkaracağız.”  Tâ-hâ  55

 

“  O günü ki, biz göğü, kitapların sahifesini dürüp, büker gibi düreceğiz. İlk yaradılışta nasıl başladıksa, üzerimizde hak bir vaad olarak, yine onu iade edeceğiz. Hakikatte failler biziz.”                                  Enbiyâ  104